POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW PROWADZONYCH PRZEZ ICAN


 1. WSTĘP

  1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisów ican.pl, ican.pl/sklep, mitsmr.pl, myican.ican.pl, login.ican.pl, digital.ican.pl, iba.ican.pl, a także za pośrednictwem innych serwisów prowadzonych przez ICAN (dalej:

   Serwis” lub „Serwisy”), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy al. Niepodległości 18 w Warszawie (02653), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000263445, NIP: 5851072522, numer REGON: 190477387 (dalej: „Administrator” lub „ICAN”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu: 22 250 11 44 oraz adresu email: infolinia@ican.pl.

   Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: „IOD”), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ican.pl.

  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

  4. W trakcie wizyty w Serwisach prowadzonych przez ICAN dochodzi do gromadzenia:

   1. danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Serwisu,

   2. danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.

  5. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części polityki prywatności.

 2. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.

  2. Administrator przetwarza dane osobowe:

   1. niezalogowanych użytkowników korzystających z Serwisów prowadzonych przez ICAN oraz usług, z których korzystanie nie wymaga logowania (np. formularz kontaktowy, formularz rejestracji na wydarzenia organizowane przez ICAN, wybór produktu lub usługi dostępnej w ramach prezentowanej oferty, dostęp do informacji i treści niewymagających posiadania konta użytkownika),

   2. zalogowanych użytkowników korzystających z serwisów prowadzonych przez ICAN, którzy posiadają bezpłatne osobiste konto „myICAN”.

  3. Administrator może wykorzystywać dane osobowe użytkowników Serwisu do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym

   profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. W wyniku takich decyzji użytkownicy mogą otrzymać dodatkowe korzyści w postaci np. rabatu na usługi i produkty dostępne w ramach oferty prezentowanej w Serwisach prowadzonych przez ICAN, dostępu do dodatkowych treści, przedłużenia okresu subskrypcji.

  4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:

   1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,

   2. podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom współpracującym z ICAN przy prowadzeniu badań ilościowych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,

   3. innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, firmom świadczącym usługi kurierskie, kancelariom notarialnym lub prawnym,

   4. kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

  5. Aktualna lista partnerów ICAN dostępna jest pod formularzami rejestracji na dane wydarzenie, formularzami umożliwiającymi zakup produktów lub usług, czy też pod formularzami umożliwiającymi skorzystanie z innych usług w ramach oferty prezentowanej w serwisach prowadzonych przez ICAN.

  6. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”), które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer danych realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. Administrator może również przekazywać dane osobowe do państw spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony.

  7. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:

   1. dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),

   2. sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),

   3. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   5. przenoszenia danych do innego administratora,

   6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

   7. wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

    – na zasadach określonych w RODO.

  8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

  9. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika. Administrator może również przetwarzać:

   1. dane innych osób przekazane przez użytkownika serwisów prowadzonych przez ICAN podczas korzystania przez niego z usług opisanych w niniejszej polityce prywatności (np. dane osobowe współpracowników niezbędne do rejestracji i udziału w organizowanych przez ICAN webinarach, szkoleniach i innych wydarzeniach),

   2. dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy, dane pracowników będących uczestnikami konferencji i szkoleń, odbiorców materiałów edukacyjnych i prenumeraty czy też dane uczestników badań - w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania danej umowy),

   3. dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących z ICAN, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,

   4. dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych, portali społecznościowych.

 3. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas niezbędny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub załatwienia spraw, w związku z którymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,

  2. czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).

 3. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

III. B. FORMULARZE (KONTAKTOWE, OFERTOWE, REJESTRACJI)

 1. Administrator może gromadzić dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz inne dane przekazane przez Państwa, za pośrednictwem dostępnych w Serwisach ICAN formularzy kontaktowych i innych formularzy, za pomocą których mogą Państwo dokonać na przykład rejestracji na wydarzenia organizowane przez ICAN, zamówić usługę (np. powiadomienie o rozpoczęciu zapisów na konferencję), czy też przekazać prośbę o kontakt i przedstawienie dedykowanej oferty.

 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, przekazane za pośrednictwem dostępnych w Serwisach ICAN formularzy, wyłącznie w zakresie niezbędnym:

  1. do obsługi zgłoszeń, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem formularzy kontaktowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

  2. do nawiązania kontaktu oraz przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty na produkty i usługi ICAN (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,

  3. do przyjęcia i obsługi zgłoszenia udziału w organizowanym przez ICAN wydarzeniu lub zgłoszenia w zakresie uzyskania dostępu do produktów i usług prezentowanych w Serwisach prowadzonych przez ICAN (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) –

   „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.

 3. Przekazując nam, w ramach prowadzonej komunikacji, informacje stanowiące szczególne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia), wyrażają Państwo zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

 4. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przez użytkownika za pomocą formularza kontaktowego,

  2. czas niezbędny do obsługi zgłoszenia i realizacji usługi,

  3. czas do momentu wycofania zgody przez użytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych).

 5. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obowiązywała.

 6. Podanie wskazanych w formularzach dostępnych w Serwisach ICAN danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie, właściwej obsługi zgłoszenia, przygotowania i przedstawienia dedykowanej oferty oraz przyjęcia zamówienia. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi, realizacji zapytania lub przedstawienia oferty.

III. C. KONTO „myICAN”

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

  1. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 t.j., dalej:

   „uśude”) z wykorzystaniem Serwisu login.ican.pl, w tym rejestracji i prowadzenia bezpłatnego osobistego konta użytkownika (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

  2. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,

  3. weryfikacji jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna

   - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

  4. marketingu bezpośredniego (produktów i usług własnych Administratora oraz jego partnerów), w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników, na rzecz których świadczona jest usługa drogą elektroniczną z wykorzystaniem Serwisu login.ican.pl w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, w tym do rejestracji i prowadzenia bezpłatnego osobistego konta użytkownika, w szczególności:

  1. imię,

  2. nazwisko,

  3. adres poczty elektronicznej,

  4. adres IP,

  5. oraz inne dane przekazane przez użytkownika podczas korzystania z usługi.

 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas niezbędny do realizacji umowy,

  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy, w tym rejestracji i prowadzenia bezpłatnego konta użytkownika.

 5. Regulamin konta „myICAN” dostępny jest na stronie https://ican.pl/regulamin-myican.

III. D. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  1. zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym umożliwienie korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności Serwisu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

  2. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

  3. wykonanie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny",

  4. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,

  5. weryfikacji jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna

   - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

  6. marketingu bezpośredniego (produktów i usług własnych Administratora oraz jego partnerów), w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników sklepu internetowego niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług, w szczególności:

  1. imię,

  2. nazwisko,

  3. adres e-mail,

  4. numeru telefonu,

  5. adres dostarczenia zamówienia,

  6. dane do faktury VAT,

  7. adres IP.

 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas niezbędny do realizacji umowy,

  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

 4. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży i/lub świadczenia usług.

 5. Regulamin zakupów w sklepie internetowym ICAN dostępny jest na stronie https://www.ican.pl/sklep/regulaminy.

III. E. SUBSKRYPCJA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

  1. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym zamówienia oraz zakupu subskrypcji ICAN Business Insight i uzyskania dostępu online do cyfrowych zasobów ICAN (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

  2. zawarcia i wykonania umowy subskrypcji ICAN Business Insight, w tym dostarczenia na wskazany przez Państwa adres korespondencyjny wersji drukowanej magazynów

   „ICAN Management Review” oraz „MIT Sloan Management Review Polska” (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny",

  4. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,

  5. weryfikacji jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna

   - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

  6. marketingu bezpośredniego (produktów i usług własnych Administratora oraz jego partnerów), w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, w szczególności:

  1. imię,

  2. nazwisko,

  3. adres e-mail,

  4. numer telefonu,

  5. adres IP,

  6. oraz inne dane przekazane przez użytkownika (np. stanowisko, nazwa firmy, adres firmy, numer NIP).

 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas niezbędny do realizacji umowy,

  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

 4. Podanie danych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy o subskrypcję ICAN Business Insight.

 5. Regulamin subskrypcji ICAN Business Insight dostępny jest na stronie https://www.ican.pl/regulamin.

III. F. KONFERENCJE I SZKOLENIA STACJONARNE

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

  1. realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed wysłaniem zgłoszenia online (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) –

   „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,

  2. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym przyjęcia i obsługi zamówienia online na udział w organizowanym przez ICAN wydarzeniu, tj. konferencji lub szkoleniu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

  3. zawarcia umowy o udział w organizowanym przez ICAN wydarzeniu i jej właściwego wykonania tj. rejestracji uczestników, organizacji i przeprowadzenia spotkania oraz realizacji wszelkich czynności związanych z organizacją wydarzenia, w tym komunikacji w sprawach organizacyjnych, ewentualnego przygotowania identyfikatorów oraz certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

  4. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny",

  5. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,

  6. weryfikacji jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

  7. utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

  8. marketingu bezpośredniego (produktów i usług własnych Administratora oraz jego partnerów), w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

  9. dokumentowania przebiegu szkolenia oraz utrwalenia wizerunku uczestników, a także publikacji filmów i zdjęć, na podstawie odrębnie wyrażonej zgody przez uczestnika szkolenia (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.

 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników wydarzenia w celach związanych z realizacją umowy, w szczególności:

  1. imię,

  2. nazwisko,

  3. adres e-mail,

  4. numer telefonu,

  5. stanowisko,

  6. nazwa firmy,

  7. adres firmy,

  8. numer NIP firmy,

  9. adres IP,

  10. oraz inne dane przekazane przez uczestnika wydarzenia.

 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas niezbędny do realizacji umowy,

  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,

  5. czas do momentu wycofania zgody.

 4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

 5. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, w tym udziału w konferencji lub szkoleniu.

III. G. WYDARZENIA ORGANIZOWANE ONLINE (WEBINARY, SZKOLENIA, KONFERENCJE)

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

  1. realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, tj. przed rejestracją i wysłaniem zgłoszenia udziału w organizowanym online wydarzeniu (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”,

  2. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym rejestracji i udziału w wydarzeniu organizowanym online (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,

  3. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny",

  4. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny,

  5. weryfikacji jakości świadczonych usług w związku z zawartą umową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

  6. utrzymywania i rozwijania relacji biznesowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,

  7. marketingu bezpośredniego (produktów i usług własnych Administratora oraz jego partnerów), w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

 2. Administrator może przetwarzać dane osobowe uczestników wydarzenia online w celach związanych z realizacją umowy, w szczególności:

  1. imię,

  2. nazwisko,

  3. adres e-mail,

  4. numer telefonu,

  5. stanowisko,

  6. nazwa firmy,

  7. adres firmy,

  8. numer NIP firmy,

  9. adres IP,

  10. oraz inne dane przekazane przez uczestnika wydarzenia.

 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas niezbędny do realizacji umowy,

  2. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,

  3. czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,

  4. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu.

 4. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy, w tym udziału w wydarzeniu online.

III. H. NEWSLETTER

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

  1. zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z uśude), w tym przesyłania na wskazany przez Państwa adres poczty elektronicznej (dalej: „e-mail”) informacji w ramach nieodpłatnej usługi newslettera (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”.

  2. wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit c RODO) - "obowiązek prawny".

  3. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes". Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny.

 2. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osób korzystających z nieodpłatnej usługi newslettera obejmuje w szczególności Państwa adres e-mail.

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania, w tym świadczenia usługi newslettera. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonania umowy, w tym dostarczania wybranych przez Państwa w ramach usługi newslettera treści.

 4. Odstąpienie od umowy i rezygnacja z usługi newslettera może odbyć się w szczególności przez pisemny kontakt z Administratorem (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych).

III. I. KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu:

  1. realizacji marketingu bezpośredniego, tj. przesyłania informacji o produktach i usługach własnych ICAN oraz o produktach i usługach partnerów Administratora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w szczególności poczty elektronicznej, połączeń telefonicznych, wiadomości SMS) (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

   - "prawnie uzasadniony interes",

  2. personalizacji treści marketingowych, tj. przygotowania i zaprezentowania oferty dopasowanej do Państwa preferencji (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes"

   - z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz uśude.

 2. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.

 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,

  2. czas do momentu wycofania zgody na komunikację za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (adresu e-mail, numeru telefonu).

 4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

 5. Administrator może także udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim współpracującym z ICAN (partnerom ICAN) w celu realizacji przez te podmioty własnych działań marketingowych. Udostępnienie danych możliwe będzie wyłącznie na podstawie Państwa odrębnej zgody na przetwarzanie danych w takim celu. Wskazany w treści zgody na udostępnienie danych partner ICAN stanie się wówczas niezależnym administratorem udostępnionych na tej podstawie danych osobowych.

III. J. BADANIA RYNKU I OPINII

 1. Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia badań rynku i opinii, w tym badań ilościowych (w formie ankiet i testów) oraz badań jakościowych (w formie wywiadów osobistych) na podstawie odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – „zgoda”.

 2. Podanie danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez ICAN badań rynku i opinii jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w badaniach.

 3. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu lub do momentu wycofania zgody.

 4. Wycofanie zgody może odbyć się w szczególności przez kontakt z Administratorem lub IOD (za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy taka zgoda obowiązywała.

III. K. FANPAGE NA FACEBOOKU

 1. ICAN jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez firmę Meta Platforms Ireland Limited (dawniej: Facebook Ireland Limited) z siedzibą: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej:

  „Meta”), którzy odwiedzają strony Administratora, dostępne pod adresami:

  1. https://www.facebook.com/ICANInstitute/,

  2. https://pl-pl.facebook.com/MITPolska/

   (dalej: „Fanpage”). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:

  1. w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

  2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

  1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta,

  2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),

  3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z regulaminu produktów firmy Meta (dokument jest dostępny pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/policy) lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.

 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),

  2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,

  3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta.

 6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług firmy Meta, z jakich korzysta użytkownik, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług produktów firmy Meta do państw spoza EOG (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług produktów firmy Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), ICAN oraz Meta są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

  1. w niniejszym dokumencie,

  2. w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie https://www.facebook.com/policy.

 10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights _data).

 11. Z inspektorem ochrony danych firmy Meta można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

III. L. STRONA FIRMOWA NA LINKEDIN

 1. ICAN jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez LinkedIn Ireland Unlimited Company z siedzibą: Wilton Place, Dublin 2, Irlandia (dalej: „LinkedIn”), którzy odwiedzają strony Administratora, dostępne pod adresami:

  1. https://pl.linkedin.com/in/drwitoldjankowski,

  2. https://pl.linkedin.com/in/andrzejjacaszek,

  3. https://www.linkedin.com/school/15249514/admin,

  4. https://www.linkedin.com/company/2639492/admin,

  5. https://www.linkedin.com/company/19016273/admin/

   (dalej: „Strona Firmowa”). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług LinkedIn, odwiedzają Stronę Firmową. Dane te są przetwarzane:

  1. w związku z prowadzeniem Strony Firmowej, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

  2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez LinkedIn (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

  1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na LinkedInie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn,

  2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Stronę Firmową, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca pracy, miejsca zamieszkania, informacji na temat wykształcenia, zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),

  3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług LinkedIn (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn wynikają wprost z:

  1. regulaminu LinkedIn (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/user-agreement) oraz

  2. „Polityki ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy) lub

  3. przepisów prawa

   - oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym LinkedIn.

 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn),

  2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika LinkedIn). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,

  3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług LinkedIn.

 6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik LinkedIn, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Stronę Firmową – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług LinkedIn do państw spoza EOG (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn, którzy odwiedzają Stronę Firmową, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników ze Strony Firmowej i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Stronie Firmowej działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Strony Firmowej, polecenie Strony Firmowej w poście lub komentarzu), ICAN oraz LinkedIn są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

  1. w niniejszym dokumencie,

  2. w dokumencie „Polityka ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy,

  3. w dokumencie „Page Insights Joint Controller Addendum”, opublikowanym na stronie LinkedIn pod adresem: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum.

 10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług LinkedIn o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi LinkedIn (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy).

 11. Z inspektorem ochrony danych LinkedIn można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO.

III. M. KANAŁ FIRMOWY NA YOUTUBE

 1. ICAN jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Google Ireland Limited z siedzibą: Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej: „Google”) w ramach YouTube, którzy odwiedzają stronę Administratora, dostępną pod adresem https://www.youtube.com/c/ICANInstitute1 (dalej: „Kanał Firmowy”). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług w ramach YouTube, odwiedzają Kanał Firmowy. Dane te są przetwarzane:

  1. w związku z prowadzeniem Kanału Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

  2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem YouTube lub innych usług oferowanych przez Google (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

  1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na YouTube), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług w ramach YouTube,

  2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Kanał Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),

  3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube wynikają wprost z:

  1. regulaminu YouTube (dokument jest dostępny na stronie YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/intl/pl/about/policies/#community-guidelines) oraz

  2. „Polityka prywatności – prywatność i warunki” (dokument jest dostępny na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy) lub

  3. przepisów prawa

   - oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na YouTube.

 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika YouTube),

  2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika YouTube). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,

  3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem YouTube lub innych usług Google.

 6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik YouTube, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Kanał Firmowy – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług YouTube do państw spoza EOG (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube, którzy odwiedzają Kanał Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Kanału Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Kanale Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Kanału Firmowego, polecenie Kanału Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie filmu, anulowanie polubienia), ICAN oraz Google są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

  1. w niniejszym dokumencie,

  2. w dokumencie „Polityka prywatności – prywatność i warunku”, opublikowanym na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy.

 10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług YouTube o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Google (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Google pod adresem: https://policies.google.com/privacy).

 11. Z inspektorem ochrony danych Google można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: data-protection-office@google.com.

III. N. KONTO FIRMOWE NA TWITTERZE

 1. ICAN jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Twitter International Company z siedzibą: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irlandia (dalej: „Twitter”), którzy odwiedzają strony Administratora, dostępne pod adresami:

  1. https://twitter.com/MitPolska,

  2. https://twitter.com/ICAN_Institute_

   (dalej: Konto Firmowe). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy, korzystając z produktów i usług Twittera, odwiedzają Konto Firmowe. Dane te są przetwarzane:

  1. w związku z prowadzeniem Konta Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

  2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem usług oferowanych przez Twittera (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

  1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Twitterze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera,

  2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Konto Firmowe, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych),

  3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem usług Twitter (w tym danych kontaktowych i danych o stanie zdrowia) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera wynikają wprost z:

  1. regulaminu Twittera (dokument jest dostępny na stronie Twittera pod adresem: https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules) oraz

  2. „Twitter Privacy Policy” (dokument jest dostępny na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy) lub

  3. przepisów prawa

   - oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Twitter.

 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Twittera),

  2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Twittera). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,

  3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem usług Twittera.

 6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Twittera, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Konto Firmowe – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług Twittera do państw spoza EOG (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług Twittera, którzy odwiedzają Konto Firmowe, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Koncie Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Konta Firmowego, polecenie Konta Firmowego), ICAN oraz Twitter są odrębnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

  1. w niniejszym dokumencie,

  2. w dokumencie „Twitter Privacy Policy”, opublikowanym na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy,

  3. w dokumencie „Twitter Controller-to-Controller Data Protection Addendum”, opublikowanym na stronie Twittera pod adresem: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

 10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług Twittera o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi Twitter (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie Twittera pod adresem: https://twitter.com/en/privacy).

 11. Z inspektorem ochrony danych Twittera można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: dpo@twitter.com.

 1. O. PROFIL FIRMOWY NA INSTAGRAMIE

  1. ICAN jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez firmę Meta w ramach serwisu Instagram, którzy odwiedzają stronę Administratora dostępną pod adresem: https://www.instagram.com/ican_institute/ (dalej: Profil Firmowy). Jako Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

  2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług firmy Meta, odwiedzają Profil Firmowy. Dane te są przetwarzane:

   1. w związku z prowadzeniem Profilu Firmowego, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes",

   2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Instagramu lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”; w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna - art. 9 ust. 2 lit. a RODO) - "zgoda".

  3. Administrator ma prawo do przetwarzania:

   1. publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Instagramie), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta w ramach Instagramu,

   2. danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Profil Firmowy, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, danych kontaktowych, miejsca zamieszkania, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych itp.),

   3. innych danych osobowych przekazanych przez użytkowników w treści wiadomości za pośrednictwem Instagramu lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.

  4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług Instagramu wynikają wprost z:

   1. regulaminu Instagramu (dokument jest dostępny na stronie: https://help.instagram.com/581066165581870) oraz

   2. „Zasad ochrony prywatności” (dokument jest dostępny na stronie: https://privacycenter.instagram.com) lub

   3. przepisów prawa

    - oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Instagram.

  5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

   1. czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Instagrama),

   2. czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Instagrama). Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,

   3. okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Instagramu lub innych usług firmy Meta.

  6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Instagramu, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Profil Firmowy – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.

  7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z Instagrama lub innych produktów i usług firmy Meta do państw spoza EOG (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

  8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Profil Firmowy, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) – w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Konta Firmowego i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".

  9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Profilu Firmowym działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania Profilu Firmowego, polecenie Profilu Firmowego w poście lub komentarzu, polubienie Profilu Firmowego lub posta, anulowanie polubienia), ICAN oraz Meta są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich

   przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:

   1. w niniejszym dokumencie,

   2. w dokumencie „Zasady ochrony prywatności”, opublikowanym na stronie: https://privacycenter.instagram.com/policy,

   3. w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

  10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie:

   https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

  11. Z inspektorem ochrony danych firmy Meta można skontaktować się za pośrednictwem formularza, który został udostępniony na stronie: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.

 2. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

  1. Korzystanie z Serwisów prowadzonych przez ICAN (w szczególności: ican.pl, ican.pl/sklep, mitsmr.pl, myican.ican.pl, login.ican.pl, digital.ican.pl, iba.ican.pl) wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.

  2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas wizyty w Serwisie, adres odwiedzonej strony, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.

  3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.

  4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania danym Serwisem.

  5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.

  6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna

   - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.

  7. Serwisy ICAN wykorzystują do swego działania pliki cookies i podobne technologie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Zasadach korzystania z plików cookies” danego Serwisu.

 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny i dotyczy Serwisów prowadzonych przez ICAN, w szczególności: ican.pl, ican.pl/sklep, mitsmr.pl, myican.ican.pl, login.ican.pl, digital.ican.pl, iba.ican.pl.

  2. W Serwisach mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych, w szczególności do stron partnerów ICAN, klientów, usługodawców, reklamodawców i innych podmiotów

   współpracujących z Administratorem. Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, który odwiedza inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.

  3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:

   1. rozwoju technologii,

   2. zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,

   3. rozwoju Serwisów, w tym wdrożenia nowych funkcjonalności.

  4. O stosownych zmianach w treści polityki prywatności Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w danym Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail do osób posiadających aktywne konto użytkownika.

  5. Niniejsza „Polityka prywatności” ma zastosowanie od dnia 14.11.2022 r.

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES


 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy al. Niepodległości 18 w Warszawie (dalej: „Administrator”), stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu w prowadzonych przez ICAN serwisach (w szczególności ican.pl, ican.pl/sklep, mitsmr.pl, myican.ican.pl, login.ican.pl, digital.ican.pl, iba.ican.pl) plików cookies i innych podobnych technologii internetowych (takich jak Web Storage).

  2. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

  3. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz innych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji urządzenia, jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.

  4. Celem wykorzystywania przez Serwis powyżej wymienionych technologii jest:

   1. dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

   2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

   3. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

   4. monitoring jakości ruchu dostarczanego przez partnerów ICAN w celu weryfikacji zgodności stosowania analitycznych reklamowych plików cookies z obowiązującymi przepisami prawa,

   5. prezentacja reklam, w tym w oparciu o preferencje użytkownika Serwisu.

 2. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

  1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:

   1. nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany,

   2. wygenerowany unikatowy numer,

   3. czas przechowywania pliku.

  2. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:

   1. Ze względu na źródło pochodzenia:

    1. tzw. first-party cookies - pochodzące z Serwisu; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę Administratora,

    2. tzw. third-party cookies - umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator (np. Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company).

   2. Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:

    1. pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę Serwisu i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki,

    2. pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą Serwis.

  3. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   1. niezbędne pliki cookies – umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony oraz korzystanie z podstawowych funkcji i usług dostępnych w Serwisie. Służą także do zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane są np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu). Ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika i nie można ich wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies; (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - "prawnie uzasadniony interes"),

   2. funkcjonalne pliki cookies – umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika i dostosowują stronę do wybranych przez użytkownika ustawień. Ich stosowanie można wyłączyć, ale może to spowodować, że niektóre usługi lub części serwisu internetowego mogą nie działać prawidłowo; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”),

   3. reklamowe pliki cookies (w tym pliki mediów społecznościowych) – umożliwiają prezentowanie informacji dostosowanych do preferencji użytkowników (na podstawie historii przeglądania oraz podejmowanych przez użytkownika działań wyświetlane są reklamy w naszych Serwisach oraz w witrynach stron trzecich, w tym w sieciach społecznościowych). Dzięki nim możemy także mierzyć skuteczność kampanii reklamowych ICAN i naszych partnerów; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”),

   4. analityczne pliki cookies – wykorzystywane do pomiaru i analizy oglądalności danej strony (pozwalają nam mierzyć np. ilość odwiedzin, wyświetleń, średni czas przebywania na stronie, zbierać informacje o źródłach ruchu). Dzięki tego rodzaju plikom wiemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, które strony są najbardziej popularne i możemy poprawić działanie naszego Serwisu; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”).

  4. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także umieszczane i wykorzystywane przez podmioty trzecie (np. partnerów ICAN, klientów, usługodawców, reklamodawców lub innych podmiotów współpracujących z Administratorem). Pliki cookies firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:

   1. w celu ochrony przed spamem i zapewnienia bezpieczeństwa systemu,

   2. w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług i technologii podmiotów zewnętrznych (np. filmów YouTube),

   3. do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk (np. za pomocą narzędzia Google Analytics), które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z danego Serwisu,

   4. w celu realizacji własnych celów marketingowych ICAN,

   5. w celu realizacji celów marketingowych podmiotów współpracujących z ICAN.

  5. Administrator korzysta również z możliwości przeglądarek internetowych, które w swojej pamięci mogą przechowywać informacje, w tym z poniższych technologii umożliwiających przechowywanie danych:

   1. IndexedDB - dane przechowywane w postaci obiektów, do których dostęp jest ograniczony wyłącznie dla odpowiednich źródeł danych - domen lub subdomen, z których zostały zapisane,

   2. Session Storage - magazyn danych będący odpowiednikiem cookies, ale o znacznie większej pojemności danych. Dane zgromadzone w magazynie Session Storage są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki,

   3. Local Storage - magazyn danych do którego zapisywane są informacje, które są przechowywane w sposób trwały w przeglądarce internetowej użytkownika do czasu ich usunięcia.

IV. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

1. W Serwisie znajdują się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych podmiotów trzecich, w tym partnerów ICAN, klientów, reklamodawców, usługodawców (np. eRecruitment Solutions sp. z o.o. Google LLC, Meta Platforms Ireland Limited, LinkedIn Ireland Unlimited Company) i innych współpracujących z Administratorem podmiotów. Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wskazanych podmiotów zewnętrznych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony internetowe, użytkownik zapoznał się z obowiązującymi tam politykami cookies.

V. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 1. Użytkownik Serwisu może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez ICAN i podmioty trzecie (w szczególności plików analitycznych i reklamowych). Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Serwisu (np. w sytuacji wyłączenia obsługi plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapisania ustawień dotyczących preferencji użytkownika lub zapisania danych logowania).

 2. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami i w każdej chwili wycofać zgodę na umieszczanie i przechowywanie (w urządzeniu, z którego korzysta) plików cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i korzystania z dostępnych funkcjonalności (w szczególności plików cookies reklamowych i analitycznych), poprzez zmianę ustawień za pomocą narzędzi dostępnych w każdym Serwisie Administratora (w tym celu należy skorzystać z opcji „Ustawienia”), co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

 3. Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

 4. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

  1. Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  2. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

  3. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie- plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16- ede5947fc64d

  4. Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft- edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2- 9b4a-c582b4e640dd

  5. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

  6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 5. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie Administratora nie chcą, aby pliki cookies oraz inne technologie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.